Preskočiť na obsah

Oznam TKO

Zverejnené 20.12.2023.

   OBEC  PETROVÁ , Petrová 30, 086 02  Gaboltov                                                                  

O Z N A M

Obecné zastupiteľstvo  Obce Petrová, sa dňa 14.11.2023 uznieslo na počte odpadových nádob v domácnosti podľa počtu osôb žijúcich v domácnosti, ktoré budú vyvážané spol. Fúra s. r. o, s platnosťou od 01.02.2024 a to nasledovne:

Počet osôb žijúcich v domácnosti  :                                    počet ks a objem odpadových nádob

od 1-4   ………………………………………………………………….            1 ks – 120 l

od 5- 8 …………………………………………………………………………..     1 ks – 240 l / 2 ks 120 l /

od 9 a viac …………………………………………………………………….      1 ks 120 l + 1 ks 240 l

Každej domácnosti v priebehu januára 2024 budú zamestnancami Obce Petrová doručené nálepky spol. Fúra s. r. o , ktoré si je povinný majiteľ nalepiť na odpadové nádoby , po uvedenom termíne  / t. j. po 01.02.2024/ budú vyvážané len nádoby s označenou nálepkou.

V Petrovej 20.12.2023                                                   Bc. Anna  H r ú z o v á

starostka obce