Preskočiť na obsah

Základná škola

Naša škola sa vyznačuje rómskymi žiakmi, preto sa musí prispôsobovať charakter školy týmto požiadavkám. Je to veľmi náročné. Škola a učiteľ sú zodpovední pred rodičmi, ale aj pred spoločnosťou za rozvoj osobnosti žiaka. Rodičia od učiteľa očakávajú ,že ich dieťa si v škole rozvinie všetky svoje schopnosti, ktoré mu napomôžu uplatniť sa pri ďalšom vzdelávaní v praktickom živote. Spoločnosť zas očakáva, že učiteľ pripraví občana, ktorý bude aktívnym nielen pre seba, ale i pre spoločnosť. V takomto ponímaní učiteľ je nositeľom a sprostredkovateľom poznania pre dieťa, a súčasne kvalifikovaným odborníkom pre kognitívny, personálny, sociálny a telesný rozvoj žiaka.

Pri výchove a vzdelávaní nemenej dôležité miesto má poznanie zákonitostí vývinu dieťaťa vzhľadom na jeho zvláštnosti, v schopnosti efektívnej pomoci v jeho učení a správaní sa. Reflexia vlastnej činnosti je súčasťou každodenného života. Len učiteľ, ktorý si dokáže nastaviť „zrkadlo“, vie sa zamýšľať nad tým, čo urobil dobré, čo nie, čo môže vo svojej práci zmeniť. Len ten môže byť v práci s deťmi úspešný. Sebareflexiou získava učiteľ neskreslený pohľad na seba a zároveň aj obraz o žiakovi, ktorý ho neustále vníma a pozoruje.

1. Základné identifikačné údaje

Názov školy: Základná škola Petrová
Adresa: Petrová 7, 08602 Gaboltov
Tel. číslo: 4794142
Internetová adresa školy: e mail:zaklasng @zs petrova.edu.sk

Vedúci zamestnanci školy: Mgr. Jana Sobeková

Rada školy pozostáva z 5 členov:Mgr. Renata Špireková, predseda rady školy

p. M Siváková
p. M. Sivák
p. S. Kováčová

p. Viera Sterančáková, za neped. zamestnancov

Poradné orgány riaditeľa školy:

MZ pre 1.stupeň ZŚ- Mgr: Iveta Gurská, Mgr. Anna Molčanová ,Mgr. Renata Čechová-Špireková, Mgr. Daniela Klárová a Mgr. Jana Sobeková

2. Zamestnanci školy

2.1. Pedagogickí zamestnanci

Vedenie školy: funkcia: zadelenie

Mgr. Jana Sobeková riaditeľka učiteľstvo 1.-4. stupeň

Zadelenie triednictva

Mgr. Jana Sobeková , Mgr. Anna Molčanová, Mgr. Renata Čechová-Špireková , Mgr. Daniela Klárová , mgr. Iveta Gurská

Organizácia:

 • počet tried 5
 • počet žiakov 78

0.ročník počet žiakov 7 tr. uč. Mgr. Sobeková

1. ročník počet žiakov 22 tr. uč. Mgr. Daniela Klárová

2.ročník počet žiakov 18 tr. uč. Mgr.Anna Molčanová

3. ročník počet žiakov 17 tr. uč. Mgr.Iveta Gurská

4.ročník počet žiakov 14 tr. uč. Mgr.Renata Čechová-Špireková

2.2 Asistent učiteľa : Mária Švedová

2.3. Nepedagogickí zamestnanci

Pani Viera Sterančáková- upratovačka a školníčka

3. Aktivity školy

3.1 Kultúrno-spoločenské aktivity školy

 • Tekvicová párty- jesenná slávnosť spojená s uvítaním žiakov 0. ročníka
 • Kultúrny program žiakov na Stretnutí s dôchodcami
 • Školské kolá matematických súťaží
 • Školské kolá recitačných súťaží
 • Mikulášska slávnosť
 • Posedenie pri jedličke
 • Karneval
 • Deň narcisov
 • EKO deň
 • Deň matiek
 • Športový deň pre deti a rodičov pri príležitosti osláv Dňa detí
 • Júnova Mega schou
 • V rámci enviromentálnej výchovy – beseda o ochrane a význame lesa spojená s výsadbou drevín v školskom areáli
 • Jesenné a letné účelové cvičenie a didaktické hry

Divadelné predstavenia

Beseda: Dentálna hygiéna a hyg. Tela

Úprava okolia školy

Snehuliaci- výtvarná súťaž

Rozlúčka so štvrtákmi

Práca v záujmových útvaroch: Počitáčový krúžok, Krúžok šikov