Preskočiť na obsah

Pozvánka na OZ

Zverejnené 11.12.2023.

P O Z V Á N K A

Týmto Vás srdečne  pozývam  na zasadnutie

Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

dňa 14.12.2023 /štvrtok/ o 15,00 hod. v zasadačke  OcÚ

 Obecného úradu  v Petrovej

Program zasadnutia :

  1. Otvorenie
  2. Menovanie overovateľov zápisnice
  3. Schválenie rozpočtu na rok 2024 s výhľadom roky 2025-2026
  4. Návrh na schválenie VZN obce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  5. Návrh na schválenie ,,Nariadenia obce o poplatkoch za úkony vykonávané Obecným úradom v Petrovej pre rok 2024“
  6. Návrh na schválenie VZN o príspevkoch v šk. zariadeniach , o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ
  1. Návrh na schválenie plánu kontrolnej činnosti na 1.polrok 2024
  2. Rôzne
  3. Záver

*    V prípade, že z vážnych dôvodov sa nebudete môcť  zúčastniť zasadnutia kontaktuje ma  prosím na č. tel. 0908 639 720