Preskočiť na obsah

VZN č1-2015 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady